پرونده فاحشه در استخر گالری کیرتوکون

Views: 138
گروه جنسیت, انجمن نوجوان
انجمن تازه گالری کیرتوکون
آن مرد به سونا رفت ، و چه حمام بدون روسپی. البته او گالری کیرتوکون زنگ زد و شلخته ای را دید که استخر را دید و بلافاصله با عجله داخل شد تا در آنجا غسل کند ، مشتری بدون تردید دست خود را تکان داد تا فاحشه اجازه دهد شنا کند به طرف جایی که یک دوست معمولی ، که یک قایق با او یک یا دوبار برخورد کرده بود ، منتظر ماند. او کار خود را انجام داد ، درآمد و هنوز شنا کرد.