خواهران با دوست پسرش کونزن خارجی در خانه نمی دانند که دوربین در رایانه روشن شده است

Views: 509
او ورزشکار پسری را که دوست داشت ، به همراه آورد و کسی که در آغوشش بود خالی شد. خواهر کوچک موهای قرمز فقط فرصت عزاداری دارد زیرا کسی در خانه ندارد و در مورد دوربینی که برادرش کونزن خارجی روی رایانه روشن کرده بود ، هیچ کس فکر نمی کرد ، چکش کودک صورت خود را پاک کرد ، معلوم بود که خنک است.