لگد زدن در یک زن باردار قطعاً دوباره پرواز عکس کردن زن سکسی نخواهد کرد

Views: 97
من با زنی آشنا شدم كه قبلاً باردار بود ، اما عکس کردن زن سکسی مسافر او با فهمیدن در مورد بارداری ، به سرعت فرار كرد و من دختر را زیر نظر خود گرفتم. با قرار گرفتن در موقعیت ، من با خوشحالی به آن خاتمه می دهم ، چنین هیجان هایی که در هنگام انزال عضو را از آن خارج نمی کنم ، نمی تواند با کلمات بیان شود ، در غیر این صورت مقدمه ای است ، اما یک مزاحمت است. در بارداری مضراتی وجود دارد. فاک - این هنوز مجاز است!